Pitch en Putt Bond Nederland - PPBN

Luning, Bosch en Droppers winnen NRT3 ‘t Lohr

Op zaterdag 7 mei 2022 werd NRT3 ‘t Lohr gespeeld. Patrick Luning, Suzanne Bosch en Wichert Droppers wisten in hun categorie te winnen. Hugo Reijrink wist in de netto categorie te winnen.

Einduitslag